ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Γενικά

Ο δικτυακός τόπος ALL CRUISES.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία ALLCRUISES IKE η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  Βασιλισσής Σοφίας 65 με ΑΦΜ 801789910, ΤΗΛ 211 750 77 77, email welcome@allcruises.gr (εφεξής ALL CRUISES)

Στους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου παρέχεται πρόσβαση στην παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την απόλυτη ευθύνη πρόσβασης σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η χρήση από εσάς της παρούσας ιστοσελίδας ισοδυναμεί με τη ρητή συναίνεσή σας για την καταχώρηση δεδομένων και ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας, των όρων χρήσης και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 1. Ρητή αποδοχή και ειδική συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη με τους παρακάτω όρους:
 • Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους της παρούσας. Τυχόν μεταβολές στην πολιτική μας σε ότι αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα καταγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις μεταβολές αυτές πριν κάθε χρήση της σελίδας μας.
 • Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας ή λόγω ανωτέρας βίας.
 • Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι των χρηστών/επισκεπτών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τη διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών.
 • Οι φωτογραφίες των προϊόντων/υπηρεσιών είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν το τελικό προϊόν/υπηρεσία.
 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ είναι πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, συνεργατών εταιρειών ή φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, download, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 1. Ασφάλεια

Σεβόμενοι το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει μέτρα για την διασφάλιση και προστασία τους.

 • Ο ιστότοπος διέπεται από μέτρα ασφαλείας, τόσο για τη μεταφορά των δεδομένων, όσο και για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση αυτών.
 • Μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας, χρησιμοποιώντας απόρρητους κωδικούς και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
 • Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη.
 • Τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε ειδική εξουσιοδότηση από εσάς, ή επιβάλλεται από διατάξεις του νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), το ALL CRUISES δεν μπορεί να επεξεργαστεί ούτε να διαγράψει τα στοιχεία της κάρτας σας, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Τα στοιχεία σας παραμένουν αποθηκευμένα στο ασφαλές σύστημα της εκάστοτε τράπεζας.
 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας ή συμμετοχής σε διαγωνισμό σας ζητούνται στοιχεία προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ. Μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής σας, στην οποία προβαίνετε έχοντας ήδη λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης αυτής και με τη ρητή συγκατάθεσή σας ότι τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση μας και μέχρις ότου μας γνωστοποιήσετε ότι ανακαλείτε ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους.

 1. Διαγωνισμοί

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία την επομένη ημέρα της λήξης της περιόδου ισχύος ανάρτησης. Ο νικητής θα λαμβάνει τα προϊόντα της εταιρείας μας που κάθε φορά ανακοινώνονται. Για την κλήρωση θα χρησιμοποιείται εργαλείο τυχαίας επιλογής μέσω ιστοσελίδας που θα αναρτηθεί στους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού. Ο νικητής θα ενημερωθεί άμεσα αποκλειστικά και μόνο μέσω της Εταιρίας μας. Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, που θέτουν οι όροι του διαγωνισμού.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον διαγωνισμό ή αργότερα, σε οποιοδήποτε στάδιο, πρόσωπα ή νικητές που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) παράνομα, αθέμιτα ή απατηλά μέσα και στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους συμμετοχής ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της ή των όρων χρήσης των κοινωνικών δικτύων, ή να προκαλούν ή να δύναται να προκαλέσουν ζημία ή/και βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο, πράξη ή παράλειψη. Ως αθέμιτα ή απατηλά μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η κλοπή, η δήλωση ψευδών, παράνομων ή κλεψίτυπων στοιχείων, η χρήση υβριστικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου κλπ..
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, μερικά ή ολικά τους όρους και τον παρόντα διαγωνισμό, να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια αυτού ή να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, τον τόπο, την ώρα διεξαγωγής του, ή να ματαιώσει αυτόν. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα ή/και την επίσημη σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που έχει στη διάθεση της η Εταιρία αποτελούν τα επίσημα όργανα χρονομέτρησης, βάσει των οποίων ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος για το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο του χρονικού σημείου λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα αποκλεισμού οποτεδήποτε συμμετέχοντα ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, που θα δηλώσει ή θα προσκομίσει ψευδή κ.λπ. στοιχεία, που θα έχει παραβεί τους όρους του διαγωνισμού ή της κείμενης νομοθεσίας και, επιφυλάσσεται για κάθε ζημία ή/και βλάβη που ήθελε προκληθεί από τυχόν αντίθετες στον παρόντα διαγωνισμό, ψευδείς και λοιπές παράνομες δηλώσεις, πράξεις ή παραλείψεις.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για γεγονότα που υπεκφεύγουν του άμεσου πεδίου ελέγχου της, καθώς και για γεγονότα ανωτέρας βίας κ.λπ.. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αποκλεισμού συμμετέχοντα ή νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής του διαγωνισμού ή αλλαγής μερικώς ή ολικώς των δώρων ή των όρων του Διαγωνισμού.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα, που δικαιούνται να συμμετέχουν βάσει των παρόντων όρων. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο.
Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή. Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή και βλάβης στη εταιρία λόγω παραβίασης των παρόντων όρων με οποιονδήποτε τρόπο (παροχή ψευδών δηλώσεων, στοιχείων κ.λπ.) συνεπάγεται υποχρέωση αποκατάστασης και επανόρθωσης αυτής.
Ο διαγωνισμός θα διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο κάθε φορά ανακοινώνεται. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας της Εταιρείας, αρνηθεί την παραλαβή, ή παραλείψει να παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα ημερών από την πρώτη όχληση, τότε θα χάνει το δικαίωμά του και, θα υπεισέρχεται στη θέση και τα δικαιώματά του επί του δώρου επιλαχών, ο οποίος θα ειδοποιείται άμεσα κατά όμοιο τρόπο. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τον επιλαχόντα. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα προϊόντα/υπηρεσίες.
Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν κάποια άλλη υποχρέωση πέραν των όσων ρητώς δηλώνονται στους παρόντες όρους και στις σχετικές αναρτήσεις.

 1. Δηλώσεις και αποποιήσεις

7.1. Οι Χρήστες/επισκέπτες ανεπιφύλακτα συμφωνούν ότι η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Το ALL CRUISES προσφέρει τα προϊόντα/υπηρεσίες και το περιεχόμενο αυτού «ΩΣ ΕΧΕΙ» και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τον ιστότοπο και τη χρήση αυτού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Ή ΜΗ.

7.2. Το ALL CRUISES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ, ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Δ) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ (Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

7.3 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας. Η ALL CRUISES δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η ALL CRUISES δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη αναλαμβάνοντας τον σχετικό κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου έκαστης συνδεδεμένης τοποθεσίας.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

8.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

8.2. κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

 1. Λοιποί Όροι

9.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ALL CRUISES και των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.

9.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

9.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ωστόσο η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας και μετά από τις τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση αυτών.

9.4. Εάν κάποιος Χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.